Toujours les tirages  et ensuite les solutions, les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bons amusements. Si j’en ai omis, merci de me le signaler, el moustach’os.

 

Les tirages

NbreTirage
6ADDHJJ
4AAJJ
7AEJJLNU
8AEEJJLNU
8AEJJNUUX
7EJJMNUU
4JJOO
6ABJJOO
6JJOOUU
7IJJSTUU
6BEJJUU
8BEIJJRUU

fleche

les solutions

NbreTirageMOTInfo
6ADDHJJHADJDJ
4AAJJJAJA
7AEJJLNUJEJUNAL+E
8AEEJJLNUJEJUNALE
8AEJJNUUXJEJUNAUX
7EJJMNUUJEJUNUM
4JJOOJOJO
6ABJJOOJOJOBA
6JJOOUUJOUJOU+X
7IJJSTUUJUJITSU
6BEJJUUJUJUBE
8BEIJJRUUJUJUBIER

 

Les tirages

NbreTirage
4ACJK
6ACEJKT
7ACJKOPT
6AAAJKT
4EJKR
6EEJKRR
6CEJKOY
5CJKOO
6AIJKOR
5EJKOR
8EEHJKNOR
8CIJKOSTY
6ADJKOU
8ADEJKOTU
7BEJKOUX
4JKNU
6EJKNRU
6EIJKNU
5JKNUY
7AADJKNR
8AADJKLNR
5AIJKN
8ADHIIJKR
8AIJKKNOU
6IJKMOU
7IIJKOPR
7IJKOOPR
7AADJKNS
6ADIJKT
7ADEIJKT
5AJKOT

fleche

 

les solutions

 

NbreTirageMOTInfo
4ACJKJACK
6ACEJKTJACKET
7ACJKOPTJACKPOT
6AAAJKTJATAKA
4EJKRJERK+A/E/R/S
6EEJKRRJERKER+A
6CEJKOYJOCKEY
5CJKOOJOCKO
6AIJKORJOKARI
5EJKORJOKER
8EEHJKNORJONKHEER
8CIJKOSTYJOYSTICK
6ADJKOUJUDOKA
8ADEJKOTUJUDOKATE
7BEJKOUXJUKEBOX
4JKNUJUNK+Y
6EJKNRUJUNKER
6EIJKNUJUNKIE
5JKNUYJUNKY
7AADJKNRKANDJAR
8AADJKLNRKANDJLAR
5AIJKNKANJI
8ADHIIJKRKHARIDJI
8AIJKKNOUKINKAJOU
6IJKMOUMOUJIK
7IIJKOPRPIROJKI
7IJKOOPRPIROJOK
7AADJKNSSANDJAK
6ADIJKTTADJIK+E
7ADEIJKTTADJIKE
5AJKOTTOKAJ

 

Les tirages

 

NbreTirage
8AABEJQRU
8AACDJQRU
6ACEJQU
8ACEEJQRU
7ACEJQTU
8ACEIJQRU
7ACJOQTU
5AEJQU
8AEIJLNQU
6AEJQTU
8AEEJQTTU
7AEIJQRU
8AEIJQUZZ
6EJNOQU
8ADEIJQUU
6EJQSUU

fleche

 

les solutions

NbreTirageMOTInfo
8AABEJQRUBARJAQUE+R/S/Z
8AACDJQRUJACQUARD
6ACEJQUJACQUE+T
8ACEEJQRUJACQUERE
7ACEJQTUJACQUET
8ACEIJQRUJACQUIER
7ACJOQTUJACQUOT
5AEJQUJAQUE+T
8AEIJLNQUJAQUELIN+E
6AEJQTUJAQUET
8AEEJQTTUJAQUETTE
7AEIJQRUJAQUIER
8AEIJQUZZJAZZIQUE
6EJNOQUJONQUE
8ADEIJQUUJUDAIQUE
6EJQSUUJUSQUE+S

 

Les tirages

NbreTirage
6ABIJOW
7ABIJOWY

fleche

les solutions

NbreTirageMOTInfo
6ABIJOWOJIBWA+Y
7ABIJOWYOJIBWAY