Les mots se terminant par AIE (8 lettres max)

Les tirages

NbreTIRAGEnbre d'anaMOT AIE
8AABEIRST10
3AEI1
8AAADEIMN1
7AAEIRTT3
7AAEILNU1
6AAEINU1
6AABEHI1
4ABEI2
6AABEIL2
6ABEEGI1
6ABEEHI2
7ABEILOU4
5ABEIR2
8ABEIISSU1
6ABEIUX1
7AACEINN1
8AACCEIIR1
7AACEIRT7
7ACDEEIR3
8ACEEIIRS2
7ACEEHIN2
5ACEIL2
8ACDEIORU3
5ACEIR5
7ABDEEIL1
7ABDEEIR1
7ADEEFIR5
6ADEEIL2
6ADEEIR3
8ADEIIRST10
5ADEIR6
7AEEFFIR1
5AEEGI1
7ABEEIMR1
6AEEINR2
7AEEIINP1
6AEEISS2
5AEEIT1
7AEEIRTX1
5AEFIR5
7AEEFINR2
6AEFITU1
4AEGI3
4AEHI1
7AEEHIRT2
8AEHIOSSU1
6AEIIRV1
8ACEHIJNO1
4AEIL3
4AEIM4
7AEIMNNO1
6AEIMRU5
8AEEIMRRU2
7AEIMRTY1
8AEEINORY1
7AEIILOV1
7AEFIORR3
6AEIMOR3
7AEEIORS1
6AAEGIP2
4AEIP2
8AEEIINPR3
5AEILP5
7AEEIPPR3
4AEIR3
8AEEEIRSS1
6AEEILR2
8ABEEILMR1
8ABEEIMRR1
8AEEINRRT9
6AEEIPR3
7AEEIRSS2
7AEEIRRT8
8AEEINORR1
8AEEIORRS1
8AEIORRUV2
6AAEGIS1
4AEIS3
7AAEILSU1
8AAEISSSU1
6AEIPRS7
8ABEEIRSU1
7AEIPRSU6
4AEIT2
8AEEEILPT1
5AEHIT1
5AEIRT7
5AEIRV5
7AEEISUY1
6AAEGIZ1
6AEEIZZ1
NbreTIRAGEMOT AIEBASEinfonbreanagramme
8AABEIRSTABSTRAIEABSTRAIREv.12110ABETIRAS/ABRIATES/ABSTRAIE/ ARABITE/BARETAIS/BASERAIT/ BASTERAI/BATERAIS/ EBRASAIT/TARBAISE
3AEIAIEAÏEInter/v.02
8AAADEIMNAMANDAIEAMANDAIE
7AAEIRTTATTRAIEATTRAIREv.121 DEF3ATTRAIE/RETATAI/TATERAI
7AAEILNUAULNAIEAULNAIEaunaie
6AAEINUAUNAIEAUNAIEaulnaie
6AABEHIBAHAIEBAHAÏ, Ebéhai,e
4ABEIBAIEBAI, BAIE2BAIE/BEAI
6AABEILBALAIEBALAYERv.242ABELIA/BALAIE
6ABEEGIBEGAIEBÉGAYERv.24
6ABEEHIBEHAIEBÉHAÏ, Ebahai,e2BEHAIE/EBAHI
7ABEILOUBOULAIEBOULAIE4ABOULIE/BOUELAI/ BOULAIE/EBOULAI
5ABEIRBRAIEBRAIREv.121 DEF2ABRIE/BRAIE
8ABEIISSUBUISSAIEBUISSAIEbuxaie
6ABEIUXBUXAIEBUXAIEbuissaie
7AACEINNCANNAIECANNAIE
8AACCEIIRCARICAIECARIÇAIE
7AACEIRTCARTAIECARTAYERv.24 INV7ACERAIT/ACIERAIT/ACTERAI/ CARAITE/CARTAIE/CATAIRE/ECARTAI
7ACDEEIRCEDRAIECÉDRAIE3CEDERAI/CEDRAIE/RECEDAI
8ACEEIIRSCERISAIECERISAIE2ACIERIES/CERISAIE
7ACEEHINCHENAIECHÊNAIE2CHAINEE/CHENAIE
5ACEILCLAIECLAIE2CELAI/CLAIE
8ACDEIORUCOUDRAIECOUDRAIE3COUDERAI/COUDRAIE/RADOUCIE
5ACEIRCRAIECRAIE5ACIER/CARIE/CRAIE/CREAI/ECRIA
7ABDEEILDEBLAIEDÉBLAYERv.24
7ABDEEIRDEBRAIEDÉBRAYERv.24
7ADEEFIRDEFRAIEDÉFRAYERv.245DEFAIRE/DEFERAI/DEFIERA/ DEFRAIE/FEDERAI
6ADEEILDELAIEDÉLAYERv.242DELAIE/IDEALE
6ADEEIRDERAIEDÉRAYERv.243ADIREE/DERAIE/RADIEE
8ADEIIRSTDISTRAIEDISTRAIREv.121 DEF10ARIDITES/DESIRAIT/DETIRAIS/ DIARISTE/DISTRAIE/RAIDITES/ REDISAIT/RESIDAIT/ SIDERAIT/TIEDIRAIS
5ADEIRDRAIEDRAYERv.246ADIRE/AIDER/ARIDE/ DRAIE/RADIE/RAIDE
7AEEFFIREFFRAIEEFFRAIE
5AEEGIEGAIEÉGAYERv.24
7ABEEIMREMBRAIEEMBRAYERv.24
6AEEINRENRAIEENRAYERv.242AERIEN/ANERIE/ANIERE/ ENRAIE/RAINEE
7AEEIINPEPINAIEÉPINAIE
6AEEISSESSAIEESSAYERv.242AISEES/ESSAIE
5AEEITETAIEÉTAYERv.24
7AEEIRTXEXTRAIEEXTRAIREv.121 DEF
5AEFIRFRAIEFRAYERv.245FAIRE/FERAI/FERIA/ FIERA/FRAIE
7AEEFINRFRENAIEFRÊNAIE2FARINEE/FRENAIE
6AEFITUFUTAIEFUTAIE
4AEGIGAIEGAI, GAIE3AGIE/GAIE/GEAI
4AEHIHAIEHAIE
7AEEHIRTHETRAIEHÊTRAIE2HETAIRE/HETRAIE
8AEHIOSSUHOUSSAIEHOUSSAIE
6AEIIRVIVRAIEIVRAIE
8ACEHIJNOJONCHAIEJONCHAIE
4AEILLAIELAI, LAIE3AILE/ELIA/LAIE
4AEIMMAIEMAIE4AIME/AMIE/EMIA/MAIE
7AEIMNNOMONNAIEMONNAIE
6AEIMRUMURAIEMÛRAIEmûreraie5AERIUM/MAIEUR/MUERAI/ MURAIE/REMUAI
8AEEIMRRUMURERAIEMÛRERAIEmûraie2MURERAIE/REMUERAI
7AEIMRTYMYRTAIEMYRTAIE
8AEEINORYNOYERAIENOYERAIE
7AEIILOVOLIVAIEOLIVAIE
7AEFIORRORFRAIEORFRAIE3FOIRERA/FORERAI/ORFRAIE
6AEIMORORMAIEORMAIEormoie3MAORIE/MOIERA/ORMAIE
7AEEIORSOSERAIEOSERAIE
6AAEGIPPAGAIEPAGAIE2PAGAIE/PAGEAI
4AEIPPAIEPAIEpaye2EPIA/PAIE
8AEEIINPRPINERAIEPINERAIEpinède3EPINERAI/PEINERAI/PINERAIE
5AEILPPLAIEPLAIE5EPILA/LAPIE/PALIE/PELAI/PLAIE
7AEEIPPRPREPAIEPRÉPAYERv.243PEPIERA/PREPAIE/PRIAPEE
4AEIRRAIERAIE3AIRE/RAIE/REAI
8AEEEIRSSREESSAIERÉESSAYERv.24 ressayer
6AEEILRRELAIERELAYERv.242ELIERA/RELAIE
8ABEEILMRREMBLAIEREMBLAYERv.24
8ABEEIMRRREMBRAIEREMBRAYERv.24 INV
8AEEINRRTRENTRAIERENTRAIREv.121 DEF9AIRERENT/ENTERRAI/ENTRERAI/ ERRAIENT/INERTERA/RENAITRE/ RENTERAI/RENTRAIE/TERNAIRE
6AEEIPRREPAIEREPAYERv.243EPIERA/PARIEE/REPAIE
7AEEIRSSRESSAIERESSAYERv.24 réessayer2ARISEES/RESSAIE
7AEEIRRTRETRAIERETRAIREv.121 DEF8ARETIER/ETIRERA/ITERERA/ RATIERE/REERAIT/REITERA/ RETRAITE/TARIERE
8AEEINORRRONERAIERÔNERAIE
8AEEIORRSROSERAIEROSERAIE
8AEIORRUVROUVRAIEROUVRAIE2OUVRERAI/ROUVRAIE
6AAEGISSAGAIESAGAIEzagaie
4AEISSAIESAIE3AIES/AISE/SAIE
7AAEILSUSAULAIESAULAIEsaussaie
8AAEISSSUSAUSSAIESAUSSAIEsaulaie
6AEIPRSSPRAIESPRAYERv.247ASPIRE/EPAIRS/PAIRES/PARIES/ PARSIE/REPAIS/SPRAIE
8ABEEIRSUSUBERAIESUBÉRAIE
7AEIPRSUSURPAIESURPAYER.246EPURAIS/PUERAIS/PUISERA/ SUPERAI/SURPAIE/UPERISA
4AEITTAIETAIE2ETAI/TAIE
8AEEEILPTTELEPAIETÉLÉPAYERv.24
5AEHITTHAIETHAÏ, THAÏE
5AEIRTTRAIETRAIREv.121 DEF7ETIRA/IETRA/REAIT/TAIRE/ TARIE/TIARE/TRAIE
5AEIRVVRAIEVRAI, VRAIE5RAVIE/REVAI/VAIRE/ VARIE/VRAIE
7AEEISUYYEUSAIEYEUSAIEyeuseraie
6AAEGIZZAGAIEZAGAIEsagaie
6AEEIZZZEZAIEZÉZAYERv.24 INV

Voici les mots AI (max 8 lettres) permettant de placer le suffixe E

Nbremot AImot AIE
2AIAIE
5AUNAIAUNAIE
5BAHAIBAHAIE
3BAIBAIE
5BALAIBALAIE
5BEHAIBEHAIE
6BOULAIBOULAIE
4BRAIBRAIE
6CANNAICANNAIE
6CARTAICARTAIE
7COUDRAICOUDRAIE
6DEBLAIDEBLAIE
5DELAIDELAIE
8ENTREHAIENTREHAIE
6EPINAIEPINAIE
5ESSAIESSAIE
4ETAIETAIE
8FOUGERAIFOUGERAIE
4FRAIFRAIE
3GAIGAIE
3HAIHAIE
7HOUSSAIHOUSSAIE
7JONCHAIJONCHAIE
3LAILAIE
3MAIMAIE
5MURAIMURAIE
7MURERAIMURERAIE
6OSERAIOSERAIE
8PALMERAIPALMERAIE
8POMMERAIPOMMERAIE
3RAIRAIE
5RELAIRELAIE
7REMBLAIREMBLAIE
7RENTRAIRENTRAIE
7ROSERAIROSERAIE
3SAISAIE
4THAITHAIE
8TREMBLAITREMBLAIE
4VRAIVRAIE